Regulamin


I. Informacje ogólne 
1. Właścicielem sklepu internetowego „Ladnemiasto.pl” jest: ZWM Dojnikowscy Sp. z o. o., ul. Majerskiego 8, 16-400 Suwałki, NIP 8440005388, REGON: 790009383 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911625.

Adres korespondencyjny sklepu:

ZWM Dojnikowscy Sp. z o. o.
ul. Majerskiego 8
16-400 Suwałki


Pozostałe dane kontaktowe:
Adres e-mail: sklep@ladnemiasto.pl
tel. +48 87 566 42 03


Konto bankowe sklepu: PL 67105019531000009030643481

Niniejszy regulamin jest udostępniany do odtwarzania, pobierania i utrwalenia przez Klienta na stronie sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie „Ladnemiasto.pl”, zgodnie z brzmieniem art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020r. 344 z późn. zm. ) w szczególności:
- warunki i zasady dokonywania rezerwacji elektronicznej produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
3. Zawartość nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do zapoznania się z ofertą ZWM Dojnikowscy Sp. z o. o. Wszelkie informacje podane na stronie, szczególnie: opisy, parametry produktów, ceny stanowią zachętę do zawarcia umowy sprzedaży w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży wskazana jest w rozdziale III Regulaminu.
5. Przedmiotem świadczenia jest sprzedaż stalowych elementów małej architektury oraz innych wyrobów stalowych produkowanych przez ZWM Dojnikowscy sp. z o. o.
6. Sklep „Ladnemiasto.pl” dokłada wszystkich starań aby opisy, parametry techniczne oraz zdjęcia towarów, były jak najbardziej to możliwe zgodne ze stanem faktycznym.
7. Sposób użytkowania towaru oraz sposób konserwacji określa jego Producent
8. Konsument może nawiązać kontakt ze Sklepem za pomocą:
- adresu email: sklep@ladnemiasto.pl 
- pod numerem telefonu: +48 87 566 42 03
9. W przypadku kontaktu telefonicznego Konsument ponosi koszt połączenia wg stawek jego operatora.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  
11. Niezależnie od niniejszego regulaminu Klientowi przysługują ustawowe prawa, szczególnie roszczenie co do zgodności towaru z jego opisem.
12. W razie sprzeczności regulaminu z powszechnie obowiązującym prawem pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Aby złożyć zamówienia na stronie Sklepu Internetowego niezbędny jest urządzenie z dostępem do internetu.
2. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
3. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji co do przedmiotu usługi.
4. Reklamacje w sprawie usługi można złożyć w sposób dowolny, który zapewni dojście oświadczenia woli Klienta ws. Reklamacji do: ZWM Dojnikowscy Sp. z o. o., ul. Majerskiego 8, 16-400 Suwałki
5. Reklamacja złożona prawidłowo powinna zawierać dane takie jak:
- dane klienta 
- opis reklamacji wraz z jej uzasadnieniem
6. Ladnemiasto.pl dołoży wszelkich starań by reklamacje były rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych

III. Zawarcie umowy sprzedaży
Konsument zawiera umowę sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego na odległość w myśl rozumienia ustawy z dn. 30 maja 2004 roku o  prawach konsumenta.

IV. Realizacja zamówienia
1. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie. Producent dołoży wszelkich starań aby realizacja zamówienia nastąpiła  nie później niż na 14 dzień roboczy po opłaceniu zamówienia przez klienta.
2. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. Jeśli przez ponad 5 dni klient nie odbierze zamówienia lub nie zapłaci za nie - zamówienie zostaje anulowane.
3. Towary dostarczane są pod adres wskazany przez klienta podczas składania Zamówienia.
4. Towar dostarczany jest za pośrednictwem wybranego przez Klienta sposobu dostawy tj.: odbiór osobisty, za pośrednictwem firm kurierskich i, w przypadku towarów wielkogabarytowych, firm spedycyjnych. Koszty przesyłki zostaną ustalone po złożeniu zamówienia. Klient zostanie poinformowany o metodzie i koszcie transportu. Koszty transportu pokrywa każdorazowo Kupujący i nie są one wliczone w cenę towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego ladnemiasto.pl
5. Zamówienia uważa się za zrealizowane przez Producenta wskutek wydania towaru do wykonania wybranego przez Klienta sposobu dostawy o którym mowa w pkt 4 powyżej. 
6. Czas dostawy określony w punkcie powyżej może zostać niezachowany po przekazaniu przesyłki do przewozu z winy przewoźnika, Klienta lub siły wyższej. 
7. Gdy klient bądź osoba upoważniona do odbioru przesyłki są nieobecni w miejscu wydania przesyłki przez przewoźnika termin dostarczenia przesyłki uznany jest za zachowany w razie awizowania przesyłki przez przewoźnika.
8. Gdy Klient zauważy szkodę przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Ladnemiasto.pl.
9. Wymiana towaru jest możliwa w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu sprzedaży przez Klienta przy założeniu, że jest on dostępny na magazynie Sprzedawcy

V. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru
1. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Ladnemiasto.pl w terminie 14 dni od momentu otrzymania przedmiotu sprzedaży, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem przedmiotu sprzedaży)
2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.
3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpienia od umowy winno być wysłane na adres: ZWM Dojnikowscy Sp. z o. o., ul. Majerskiego 8, 16-400 Suwałki
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. Konsument, który skorzysta z prawa odstąpienia od umowy ponosi koszt zwrotu zakupionego towaru do siedziby ZWM Dojnikowscy Sp. z o. o., ul. Majerskiego 8, 16-400 Suwałki.
6. Gdy konsument nie zwróci towaru w podanym terminie z przyczyn, w których to Konsument ponosi odpowiedzialność, Ladnemiasto.pl ma prawo żądać naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki (art. 477 § 1 k.c.).
7. Zwrot płatności następuje w ten sam sposób, w który została ona dokonana.

VI. Realizacja zamówienia:

W naszym sklepie internetowym część produktów jest wykonywana na zamówienie i nie są one dostępne od ręki. Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności lub czasu realizacji.
W tym celu zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu +48 87 566 42 03.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (7:00-15:00 pon.-pt.) pod numerem telefonu +48 87 566 42 03.